- Reklama -Zegarki damskie_kreacje_świąteczne - porównaj na Ceneo.pl
Strona głównaKrosnoInwestycjeBudżet dla Krosna na 2022 rok uchwalony jednogłośnie

Budżet dla Krosna na 2022 rok uchwalony jednogłośnie

- Reklama -Odzież damska - zobacz ceny

Rada Miasta Krosna jednogłośnie przyjęła budżet Miasta Krosna na 2022 rok. Zaplanowane największe wydatki dotyczą oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (36,5%), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (11,9%), transportu i łączności (8,5%), kultury fizycznej (7,9%).

Rok 2022 r. będzie wyjątkowo trudny dla samorządów. Kolejne zmiany ustawowe w podatku dochodowym spowodowały, że Miasto dysponować będzie ograniczonymi zasobami na finansowanie wydatków we wszystkich obszarach działalności, w tym zwłaszcza inwestycyjnej. Dalszy rozwój miasta będzie uwarunkowany pozyskiwaniem środków europejskich oraz budżetu państwa w ramach programu „Polski Ład” – przewiduje Marcin Połomski Skarbnik Miasta.

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 384 847 488 zł, w tym:

Dochody bieżące, w tym365 519 592 zł
dochody własne162 809 200 zł
subwencje117 076 714 zł
dotacje i środki na cele bieżące, w tym:85 633 678 zł
środki europejskie5 874 550 zł
Dochody majątkowe, w tym:19 327 896 zł
dochody własne,6 411 500 zł
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:12 916 396 zł
środki europejskie9 681 235 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości 431 214 416 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 353 957 139 zł majątkowe w wysokości 77 257 277 zł (17,9% budżetu). Deficyt budżetu wyniesie 46 366 928 zł, a nadwyżka operacyjna – 11 562 453 zł.

Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna podczas sesji wskazywał na najistotniejsze działania sprzyjające rozwojowi Krosna. Dziękował także Radnym za wsparcie – Nakreślone kierunki rozwoju stymulują działania, w obszarach do których doprowadzamy infrastrukturę, budujemy drogi i niezbędne media podziemne. To są ogromne nakłady, ogromne przedsięwzięcia. Duże znaczenie ma także modernizacja układów komunikacyjnych, która także sprzyja podnoszeniu jakości życia w naszym mieście. Duże znaczenie ma realizacja Projektu Norweskiego, na który pozyskaliśmy ponad 15 mln zł – co prawda mocno okrojony, ale dzięki niemu aktywizujemy społeczność lokalną i bardzo oczekujemy m.in. na zwiększenie aktywności na starym mieście. Wiele też możemy spodziewać się w sferze podnoszenia jakości życia w różnych obszarach miasta.

Tymczasem to co się dzieje w zakresie przebudowy linii kolejowej powinno rzeczywiście przyczynić się do działań przyszłościowych związanych z odciążeniem układu drogowego, poprzez kolej i przybliżenie kolei do wielkich aglomeracji Rzeszowa, Krakowa czy Warszawy. Jesteśmy w przeddzień zakończenia projektów technicznych, budowlanych tych ważnych inwestycji, które odbywają się przy udziale środków budżetu. Za to pragnę Radzie Miasta Krosna podziękować , iż na przestrzeni ostatnich lat pozwalają Państwo realizować te inwestycje. Czas pokaże czy będziemy mogli kontynuować działania, w ramach środków z „Polskiego Ładu”. Bardzo liczę, że wreszcie zostanie przełamany impas związany z porozumieniem z Unią Europejską, bo tych środków europejskich, jak widać w budżecie jest niewiele. Trudny czas przed nami, związany między innymi z podwyżką nośników energii. To będzie bezpośrednio przekładało się na nasze koszty bieżące i sami mieszkańcy też będą obciążeni tymi kosztami. Zobaczymy jak ta przyszłość się ułoży ale podstawą do kreowania planów przyszłościowych jest współpraca, więc za tę deklarację współpracy, która padła na tej sesji z ust radnych Prawa i Sprawiedliwości bardzo dziękuję. Myślę, że te cele są spójne z naszymi planami i będziemy mogli osiągnąć zamierzony efekt – powiedział Prezydent.

Paweł Krzanowski Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w imieniu klubu wyraził jednomyślne poparcie dla zaproponowanego budżetu – Miejmy nadzieję, że z „Polski ego Ładu”, którego drugi nabór rozpoczyna się 28 grudnia, pozyskamy środki i ten nasz budżet będzie lepiej wyglądał. Pomimo tego, iż miesiąc temu na sesji nie zgodziliśmy się z Prezydentem co do wysokości podatku od nieruchomości komercyjnych, miejmy nadzieję, że Prezydent podejdzie do ewentualnych problemów tych naszych przedsiębiorców i tak jak to corocznie były umarzane podatki od nieruchomości, tak tym razem też się stanie. Miejmy nadzieję, że z tych wniosków, które zawiera „Polski Ład”, a jest ich ponad 35, pozyskamy środki, będziemy się starać aby pomóc w tym aby ten nadchodzący rok, trudny niewątpliwie, był lepszy.

W imieniu Klubu Samorządne Krosno, głos zabrał Przewodniczący Marcin Niepokój – Przedstawiony przez Pana Prezydenta projekt uchwały budżetowej miasta Krosna na 2022 rok, jest ambitny i odważny pomimo tego, że jest zakładany na niższym poziomie niż w kończącym się roku. Zaplanowane o kilka milionów mniejsze dochody związane są między innymi z przekazaniem rozliczeń 500+ do ZUS-u czy zmniejszeniem wpływów z podatku PIT. Wpłynie to na wysokość nadwyżki operacyjnej, która planowana jest na poziomie 11,5 mln zł i jest mniejsza niż w roku bieżącym.
Zaplanowane największe wydatki dotyczą oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (36,5%), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (11,9%), transportu i łączności (8,5%), kultury fizycznej (7,9%).

Cieszy fakt, że zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami Pana Prezydenta powracają do budżetu środki 50/50 dla rad dzielnic i osiedli.

Planowane zadania na przyszły rok zakładają prace związane z przygotowaniem dokumentacji na rozwiązania komunikacyjne, zarówno kolejowe jak i drogowe. Mam tu na myśli likwidację problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 czy oczekiwanym „oknem na świat” jako połączenie Krosna z planowaną drogą ekspresową S19.

Największe wydatki inwestycyjne zaplanowano w działach:

Transport i łączność – 26.341.807 zł

1. zadania z zakresu dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych:

 • 4.165.300 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni (budowa ekranów dźwiękochłonnych),
 • 3.095.773 zł – Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie,
 • 2.898.022 zł – „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”, w tym Budowę alejek rowerowo- spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie (zadanie współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego),
 • 1.560.000 zł – Rozbudowa ul. Polnej (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych),
  • 972.000 zł – Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787) – współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 • 600.000 zł – Przebudowa ul. Kopernika w Krośnie – I etap,
 • 555.300 zł – Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107) – współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 • 500.000 zł – Budowa parkingu przy ul. J. Lelewela w Krośnie,
 • 500.000 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie,
 • 470.700 zł – Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój (zadanie dot. remontu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Rzeszowskiej wybrane do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego edycja 2021

2. koszty dokumentacji projektowych, w tym:

 • 3.615.380 zł – Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (dokumentacja projektowa),
 • 493.000 zł – Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,

Gospodarka mieszkaniowa – 5 460 727 zł

 • 2.140.727 zł – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20 w Krośnie,

Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.625.202 zł

 • 5.406.000 zł – Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola (kontynuacja zadania),
 • 900.000 zł – Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie (zadanie do realizacji na osiedlu Turaszówka zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego – edycja 2020),
 • 856.500 zł – Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (dotyczy budynków SP Nr 8, SP Nr 10 i SP Nr 14),

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.308.429 zł

 • 2.230.302 zł – Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła. Kontynuacja projektu finansowanego ze środków EFRR i wpłat uczestników, w ramach którego wykonano już wymianę 96 kotłów c.o. w domach prywatnych i rozpoczęto modernizację węzłów ciepłowniczych wraz z przyłączami do 22 budynków wielorodzinnych oraz modernizacją instalacji c.o. i c.c.w. w 50 budynkach wielorodzinnych,
 • 1.939.958 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Krosna (budowa kanalizacji deszczowej ul.Blich, ul.Naftowej i Kolejowej – II etap oraz ul.Piłsudskiego),
 • 771.609 zł – Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy + Odmieniamy=Krosno, w tym na zagospodarowanie skweru przy ul.Chopina z przeznaczeniem na park sensoryczny,

Kultura i ochrona dziedzictwa – 2.912.847 zł

 • 1.056.847 zł – „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+ Odmieniamy=KROSNO” – Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży (prace projektowe i roboty budowlane),
 • 400.000 zł – Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie (wykonanie muru oporowego i odbudowa muru ceglanego od strony ul. Fortecznej – realizacja inwestycji, jako inwestor zastępczy na podstawie umowy użyczenia),

Kultura fizyczna – 22.631.358 zł

 • 16.977.798 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie,
 • 1.286.000 zł – Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie (kontynuacja budowy brodzika i zjeżdżalni rurowej).

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Krosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna obejmuje lata 2022 – 2040, a jej zakres wynika z planowanych i już zawartych umów na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dane dotyczące 2022 r. zgodne są z przyjętymi w uchwale budżetowej.

Integralną częścią WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich – w tym wydatków na planowane i kontynuowane zadania inwestycyjne i bieżące – ze środków własnych i dotacji ze środków europejskich, na które w latach 2022 – 2027 zaplanowano łącznie 141 mln zł.

Na przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano 130,8 mln zł, z czego:

 • 115 mln zł – finansowane w całości ze środków krajowych, w tym m.in.:
  • Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie (36,8 mln zł w latach 2022 – 2023, a Miasto aplikować będzie o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa),
  • Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I (31,9 mln zł w latach 2022 – 2026, a zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Nowy Ład),
  • zadania zrealizowane z finansowaniem na zasadach factoringu (spłata zobowiązań) – 25,6 mln zł w latach 2022 – 2027,
  • Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania – 9,3 mln zł (Miasto aplikuje o dofinansowanie inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
 • 15,8 mln zł – współfinansowane ze środków europejskich, w tym m.in.:
  • Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO – 12,2 mln zł (współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego),
  • Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła – 2,2 mln zł (realizowane ze środków UE i wpłat partnerów w projekcie).

Na przedsięwzięcia bieżące współfinansowane ze środków UE zaplanowano ponad 10,2 mln zł, z czego 6,1 mln zł na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO, a także na projekty realizowane przez jednostki oświatowe finansowane ze środków programu Erasmus+.

Uwzględniając kwoty w zakresie planowanych na 2022 rok przychodów i rozchodów, a także zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania, łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz umów o podobnym charakterze (factoringi) związanych z realizacją ważnych dla rozwoju Miasta zadań na koniec 2022 r. zaplanowano w wysokości 279,5 mln zł.

- Reklama -Motoryzacja - sprawdź opinie
Redakcja Krosno365
Redakcja Krosno365https://krosno365.pl
Krośnieński portal informacyjny krosno365.pl. Najnowsze, rzetelne informacje z życia Krosna i powiatu krośnieńskiego.
- Reklama -AGD - wybierz na Ceneo.pl
Wyróżnione
- Reklama -Zdrowa żywność na Ceneo
Podobne artykuły
Kurtki i płaszcze damskie - porównaj na Ceneo
5 1 głos
Ocena artykułu
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Kliknij, żeby przejść do komentarzyx